09.21.2016

by Robert Shuster
The Village Voice
AD: Ashley Smestad-Velez